Terug naar Gegevens & Privacy

Privacybeleid

Privacybeleid voor werving met behulp van Teamtailor

De dienst voor het behandelen van werving en vereenvoudigen van het wervingsproces (de "Dienst") wordt aangedreven door Teamtailor namens LMcare ("Controller" “wij” “ons” enz.). Het is belangrijk dat de personen die de dienst gebruiken ("Gebruikers”) zich veilig voelen met, en op de hoogte zijn van, hoe we omgaan met persoonlijke gegevens van de Gebruiker in het wervingsproces. We streven ernaar de hoogst mogelijk standaard te behouden voor wat betreft de bescherming van persoonlijke gegevens. We verwerken, beheren, gebruiken, en beschermen persoonlijke gegevens van de Gebruikers in overeenstemming met dit Privacybeleid ("Privacybeleid").

1. Algemeen

We zijn de controller in overeenstemming met huidige privacywetgeving. De persoonlijke gegevens van de Gebruikers worden verwerkt met het doel werving van medewerkers voor ons bedrijf te beheren en vereenvoudigen.

2. Verzameling van persoonlijke gegevens

We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die de Gebruikers bijdragen aan de Dienst, of voor de persoonlijke gegevens die we op andere manieren verzamelen met betrekking tot de Dienst.

Wanneer en hoe we persoonlijke gegevens verzamelen
We verzamelen persoonlijke gegevens over Gebruikers van Gebruikers wanneer Gebruikers;

  • een aanvraag doen via de Dienst of anderszins, persoonlijke gegevens over zichzelf persoonlijk toevoegen, of door gebruik van een bron van derden zoals Facebook of LinkedIn; en
  • de Dienst gebruiken om verbinding te maken met onze medewerkers, daarbij zelf persoonlijke gegevens toevoegen over zichzelf of door gebruik van een bron van derden zoals Facebook of LinkedIn.
  • biedt identificeerbare gegevens in de chat (verstrekt via de website die gebruik maakt van de Dienst) en zulke gegevens zijn relevant voor de sollicitatieprocedure;

We verzamelen gegevens van derden, zoals Facebook, Linkedin en via andere openbare bronnen. Dit wordt "sourcing" genoemd en kan handmatig worden uitgevoerd door onze medewerkers of automatisch in de Dienst.

In sommige gevallen kunnen bestaande medewerkers aanbevelingen doen over potentiële kandidaten. Zulke medewerkers zullen persoonlijke gegevens toevoegen over dergelijke potentiële kandidaten. In de gevallen waarin dit wordt gedaan, zal de potentiële kandidaat worden beschouwd als een Gebruiker in de context van dit Privacybeleid en zal worden geïnformeerd over de werking ervan.

De soorten persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt
De categorieën aan persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld via de Dienst kunnen worden gebruikt om natuurlijke personen te identificeren aan de hand van namen, e-mails, foto’s en video’s, informatie van Facebook en LinkedIn-accounts, antwoorden op vragen die via de werving worden gesteld, titels, opleiding en andere informatie die de Gebruiker of anderen via de Dienst hebben verstrekt. Alleen gegevens die relevant zijn voor het wervingsproces worden verzameld en verwerkt.

Doel en rechtmatigheid van verwerking
Het doel van de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens is het beheren van werving. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonlijke gegevens is onze legitieme interesse in het vereenvoudigen en vergemakkelijken van werving.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt met het doel van geaggregeerde analyse of marktonderzoek worden altijd onidentificeerbaar gemaakt. Dergelijke persoonlijke gegevens kunnen niet worden gebruikt om een bepaalde Gebruiker te identificeren. Daarom worden zulke gegevens niet beschouwd als persoonlijke gegevens.

De toestemming van de betrokkene
De Gebruiker stemt in met de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens met het doel van de Controller’s behandeling van werving. De Gebruiker stemt ermee in dat persoonlijke gegevens via de Dienst worden verzameld, wanneer Gebruikers;

  • een aanvraag doen via de Dienst, persoonlijke gegevens over zichzelf persoonlijk toevoegen, of door gebruik van een bron van derden, zoals Facebook of LinkedIn, en dat Controller externe sourcing-tools kan gebruiken om aanvullende informatie toe te voegen; en
  • wanneer ze de Dienst gebruiken om verbinding te maken met de Controller’s wervingsafdeling, persoonlijke gegevens over zichzelf persoonlijk toevoegen of door gebruik van een bron van derden zoals Facebook of LinkedIn.

De Gebruiker stemt er ook mee in dat de Controller publiekelijk beschikbare informatie verzamelt over de Gebruiker en deze samenvoegt voor gebruik in wervingsdoeleinden.

De Gebruiker stemt ermee in dat persoonlijke gegevens worden verzameld in overeenstemming met het bovenstaande a) en b) zullen worden verwerkt volgens de onderstaande secties Opslag en overdracht en hoelang de persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt.

De Gebruiker heeft het recht om zijn of haar toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met de Controller via de contactgegevens die zijn weergegeven onder 9. Het gebruik van dit recht kan echter betekenen dat de Gebruiker niet kan solliciteren op een specifieke baan of anderszijds gebruikmaken van de Dienst.

Opslag en overdracht
De persoonlijke gegevens die zijn verzameld via de Dienst worden opgeslagen en verwerkt binnen de EU/EEA, dergelijk derde land dat door de Europese Commissie wordt beschouwd als beschikkend over een adequaat niveau van bescherming, of verwerkt door dergelijke leveranciers, die dergelijke bindende overeenkomsten hebben gesloten, die volledig in overeenstemming zijn met de rechtmatigheid van doorgifte naar derde landen (als Privacyschild) of naar andere leveranciers waar de adequate waarborgen in orde zijn om de rechten van de gegevenssubjecten wiens gegevens worden overgedragen, te beschermen. Voor het verkrijgen van documentatie met betrekking tot dergelijke adequate waarborgen, neemt u contact met ons op via de contactgegevens weergegeven in 9.

Hoelang zullen de persoonlijke gegevens worden verwerkt
Als een Gebruiker geen bezwaar maakt, schriftelijk, op de verwerking van hun persoonlijke gegevens, dan zullen de persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen en verwerkt zolang we dit noodzakelijk achten met betrekking tot de doeleinden die hierboven zijn genoemd. Let op dat een kandidaat (Gebruiker) interessant kan zijn voor toekomstige werving en om deze reden kunnen we de Gebruikers’ persoonlijke gegevens opslaan tot deze niet langer van waarde zijn voor potentiële werving. Als u als Gebruiker wenst dat uw persoonlijke gegevens niet voor dit doeleinde worden verwerkt (toekomstige werving) neem dan contact op via de contactgegevens in paragraaf 9.

3. Gebruikersrechten

Gebruikers hebben het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, door ons schriftelijk in kennis te stellen via de onderstaande contactgegevens onder paragraaf 9 hieronder. Gebruikers hebben het recht op één (1) kopie van de verwerkte persoonlijke gegevens die zonder kosten aan hen toebehoort. Voor verder opgevraagde kopieën, heeft de Controller het recht een redelijke vergoeding in rekening te brengen op basis van de administratieve kosten van een dergelijk verzoek.

Gebruikers hebben het recht op, indien nodig, rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens betreffende die Gebruiker, via een schriftelijk verzoek, door gebruik van de contactgegevens in paragraaf 9 hieronder.

De Gebruiker heeft het recht om verwijdering of beperking van verwerking te eisen, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van legitiem belang onder bepaalde omstandigheden.

De Gebruiker heeft het recht om elke toestemming voor verwerking in te trekken die door de Gebruiker aan de Controller is gegeven. Het gebruik van dit recht kan echter beteken dat de Gebruiker niet op een bepaalde baan kan solliciteren of anderszijds gebruik kan maken van de Dienst.

De Gebruiker heeft onder bepaalde omstandigheden een recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat het recht inhoudt om de persoonlijke gegevens te verkrijgen en over te dragen op een andere controller zolang dit geen negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot hem of haar, indien de Gebruiker meent dat de verwerking van persoonlijke gegevens inbreuk maakt op het rechtskader van de privacywetgeving.

4. Veiligheid

We geven prioriteit aan persoonlijke integriteit en werken daarom actief, zodat de persoonlijke gegevens van de Gebruikers met de grootst mogelijke zorg worden verwerkt. We nemen de maatregelen die redelijkerwijs verwacht kunnen worden om er zeker van te zijn dat de persoonlijke gegevens van Gebruikers en anderen veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid en de GDPR-verordening worden verwerkt.

De overdracht echter van informatie via het internet en mobiele netwerken kunnen nooit zonder enig risico plaatsvinden, dus alle overdrachten worden gedaan op eigen risico van de persoon die de gegevens overdraagt. Het is belangrijk dat Gebruikers ook verantwoordelijkheid nemen om er zeker van te zijn dat hun gegevens worden beschermd. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om hun inloginformatie geheim te houden.

5. Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

We zullen de persoonlijke gegevens van Gebruikers niet verkopen of anderszins overdragen aan derden.

We kunnen persoonlijke gegevens van Gebruikers overdragen aan;

  • onze aannemers en onderaannemers, die optreden als onze verwerkers en sub-verwerkers overeenkomstig onze instructies, voor het verstrekken van de Dienst;
  • autoriteiten of juridische adviseurs in het geval dat crimineel of onbehoorlijk gedrag wordt vermoed; en
  • autoriteiten, juridisch adviseurs of andere actoren, indien wij daartoe verplicht zijn krachtens de wet of een bevel van de overheid.

We zullen persoonlijke gegevens van Gebruikers alleen overdragen aan derden waar wij vertrouwen in hebben. Wij selecteren partners zorgvuldig om er zeker van te zijn dat de persoonlijke gegevens van Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met huidige privacywetgeving. We werken samen met de volgende categorieën van verwerkers van persoonlijke gegevens; Teamtailor, die de Dienst, server en hostingbedrijven verstrekt, e-mail referentiebedrijven, videoverwerkingsbedrijven, informatiesourcing bedrijven, analytische servicebedrijven en andere bedrijven met betrekking tot het verstrekken van de Dienst.

6. Geaggregeerde gegevens (niet-identificeerbare persoonlijke gegevens)

We kunnen geaggregeerde gegevens delen met derden. De geaggregeerde gegevens zijn in dergelijke gevallen samengesteld uit informatie die is verzameld via de Dienst en kan, bijvoorbeeld, bestaan uit statistieken van internetverkeer of de geologische locatie voor het gebruik van de Dienst. De geaggregeerde gegevens bevatten geen informatie die kan worden gebruikt om individuele personen te identificeren en zijn daarom geen persoonlijke gegevens.

7. Cookies

Wanneer Gebruikers gebruikmaken van de Dienst, zal informatie over het gebruik als cookies worden opgeslagen. Cookies zijn passieve tekstbestanden die in de internetbrowser op het apparaat van de Gebruiker worden opgeslagen, zoals computer, mobiele telefoon of tablet, wanneer de Dienst wordt gebruikt. We gebruiken cookies om het gebruik van de Dienst door de Gebruiker te verbeteren en om informatie te verzamelen over, bijvoorbeeld, statistieken over het gebruik van de Dienst. Dit wordt gedaan voor het verzekeren, onderhouden en verbeteren van de Dienst. De informatie die via de cookies wordt verzameld kan in sommige gevallen persoonlijk gegevens betreffen en wordt, in zulke gevallen, gereguleerd door ons Cookiebeleid.

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen door de lokale instellingen op hun apparaten te wijzigen. Het uitschakelen van Cookies kan de Dienst beïnvloeden, bijvoorbeeld uitschakeling van sommige functies in de Dienst.

8. Wijzigingen

We hebben het recht om, op elk moment, wijzigingen of toevoegingen aan te brengen aan het Privacybeleid. De nieuwste versie van het Privacybeleid zal altijd beschikbaar zijn via de Dienst. Een nieuwe versie wordt beschouwd als gecommuniceerd aan de Gebruikers wanneer de Gebruiker een e-mail heeft ontvangen waarin de Gebruiker op de hoogte wordt gebracht van de nieuwe versie (waarbij het e-mailadres wordt gebruikt dat door de Gebruiker is opgegeven in verband met gebruik van de Dienst) of wanneer de Gebruiker op andere wijze op de hoogte is gesteld van het nieuwe Privacybeleid.

9. Contact

Voor vragen, verdere informatie over onze behandeling van persoonlijke gegevens of voor contact met ons over andere zaken, neemt u contact op via onderstaande contactgegevens; LMcare [email protected]

Werk je al bij LMcare?

Laten we samen werven en jouw volgende collega vinden.

email
@lmcare.nl
Teamtailor

Carrièrewebsite door Teamtailor